Sayed Waseem Hussain Shah Sb (28-4-2018)

Insan Allah ke Nazdeeq kaise ho sakta hai?  :