07-Syed Waseem Hussain Shah Sb (27-Jan-2018)

 Zainab Qatal Case o Behayai ki Lehar Muashra main: